Rejsebetingelser

Her kan du læse om vores samlet rejsebetingelser for alle vores rejseprogrammer hos Global Contact. 


1. Programmet

Generelt:

 • At rejse ud med Global Contact er ikke en turistrejse, men derimod en dannelsesrejse med det klare formål at skabe globalt medborgerskab. Det forventes derfor, at du tager ejerskab over dit ophold ved at deltage aktivt, engagere dig og vise initiativ.   
 • Inden din afrejse skal du deltage i et obligatorisk introkursus på Mellemfolkeligt Samvirkes Global Platform i København. 
 • Du får et unikt kendskab til kulturen, menneskene og forholdene i Mellemøsten, Afrika, Asien, Latinamerika eller Europa.  

Særligt for frivilligt arbejde:

 • Du kan som frivillig have ønsker til, hvad du gerne vil arbejde med. I Global Contact bestræber vi os på at efterleve dine ønsker, i samarbejde med vores lokale partnere, men placeringen afhænger af de aktuelle lokale behov, og derfor bliver din endelige placering ofte først bekræftet under dit ophold på Global Højskole i regionen. 
 • Som frivillig forventes det, at du deltager i det daglige arbejde sammen med den lokale partner. Partneren forventer ligeledes, at du arbejder på fuldtid under hele opholdet. Du har fri i weekenderne, men længere rundrejser skal foretages efter endt ophold.
 • I perioder kan du have mindre travlt som frivillig. Her er det vigtigt, at du selv engagerer dig og tager initiativ for at få et godt og dynamisk ophold. Erfaringerne viser, at dem, der tager initiativ og engagerer sig, også får det bedste ophold og de fedeste oplevelser. Deltag og vær engageret på en åben og konstruktiv måde, både for din egen og værtsfamiliens skyld.  

Særligt for praktikanter:

 • Du kan som praktikant ønske, hvad du gerne vil arbejde med. I Global Contact bestræber vi os på at efterleve dine ønsker i samarbejde med vores lokale partnere. Men din placering afhænger af de aktuelle lokale behov, og bliver derfor ofte først bekræftet to måneder før din afrejse. 
 • Som praktikant forventes det, at du deltager i det daglige arbejde sammen med den lokale partner. Du forventes at arbejde de timer, aftalen med partneren kræver, og minimum det antal af timer, som står i aftalen med dit studie. Du har minimum to dage om ugen, men længere rundrejser skal foretages efter endt ophold.
 • I perioder kan du have mindre travlt som praktikant. Her er det vigtigt, at du selv engagerer dig og tager initiativ for at få et godt og dynamisk ophold. Erfaringerne viser, at dem, der tager initiativ og engagerer sig, også får det bedste ophold. Deltag og vær engageret på en åben og konstruktiv måde, både for din egen, værtsfamiliens og arbejdspladsens skyld. 

Særligt for studieture: 

 • Vi planlægger programmet i samarbejde med vores lokale partnere ud fra jeres ønsker om fag og emner. I Global Contact bestræber vi os på, i samarbejde med vores partnere, at planlægge programmet, så grundigt som muligt. Men det er ikke alt, vi kan tage højde for. Du må derfor indstille dig på at være fleksibel og på at ændringer og ventetid kan forekomme.   

 


2. Forventninger

At rejse med Global Contact kræver, at du engagerer dig i dit ophold og selv tager ejerskab. Det gør du blandt andet ved at have en positiv indstilling til de udfordringer du måtte møde undervejs. For det er udfordrende at skulle navigere i en ny kultur. Det kræver tålmodighed og omstillingsparathed.

Vi sørger for at klæde dig godt på til kulturmødet, men forventer til gengæld at du overholder de love, regler, og kulturelle normer der gælder der hvor du skal hen. Du kan forberede dig ved at læse vores Duty of Care og Code of Conduct, og derigennem orientere dig om hvad dit eget ansvar indebærer. 

 


3. Anvisninger for opførsel og ansvar

 • Du skal være opmærksom på, at du kommer som gæst til et andet land. Du skal respektere den lokale kultur og følge vores og vores partneres anvisninger. Vi forventer, at du i særdeleshed respekterer kulturelle traditioner inden for påklædning, alkoholskik og social opførsel. 
 • Som Global Contact rejsende vil du ofte blive opfattet af det lokale samfund og de mennesker, du møder, som en repræsentant for Global Contact og evt. Mellemfolkeligt Samvirke/ActionAid Denmark. Derfor forventer vi, at du lever op til ActionAid Code of Conduct (jf. afsnit 4 nedenfor). 
 • Det er dit eget ansvar at forberede dig fagligt, praktisk og sikkerhedsmæssigt i forhold til opholdet. Derfor forventer vi, at du er bekendt med vores Duty of Care (jf. afsnit 5 nedenfor). 

Du er en del af Global Contact både før, under og efter dit ophold, og skal derfor respektere de anvisninger, som vi og vores partnere giver. I modsat fald forbeholder Global Contact sig retten til at afbryde opholdet uden refusion. 

 


4. CODE OF CONDUCT - Vores globale adfærdskodeks

Når du rejser med Global Contact, er du forpligtet, over for dine medrejsende, vores lokale partnere, og det lokale samfund, til at: 

 1. Vise hensyn, være fair og ærlig samt behandle alle med respekt og værdighed (også dem du arbejder sammen med og for) – uanset deres identitet (såsom race, nationalitet el. etnicitet, religion, alder, fysiske el. psykiske gene, køn, seksuelle orientering, kønsidentitet og -udtryk, graviditets- og ægteskabsforhold, sociale og økonomiske situation eller øvrige identitetsforhold); 
 2. Ikke på nogen måde være diskriminerende eller deltage i mobning, chikane (psykisk, verbal, fysisk   eller seksuel), mishandling, intimidering eller anden adfærd, der krænker andres rettigheder og værdighed; 
 3. Tage magtbalancen i betragtning i dit arbejde og din generelle adfærd for at undgå misbrug af din magtposition ift. andre grupper eller individer samt risikoen for at krænke andres menneskerettigheder eller selvværd; 
 4. Håndtere personlige informationer på fortrolig og sikker vis i overensstemmelse med det formål, der er oplyst brugeren – inkl. ikke at videregive informationer, som kan sætte den pågældende i fare; 
 5. Ikke på nogen måde at bidrage til misbrug af vores lokale partnere eller ActionAid’s aktiv eller til korruption – uanset om det er som modtager eller afsender; 
 6. Ikke indtage nogen form for narkotika – hverken under arbejde eller i fritiden; 
 7. Rapportere observationer eller mistanke om brud på Code of Conduct via din Global Contact koordinator, vores partnere eller complaints@ms.dk. Ved mistanke eller påstand om Sexual Harassment, Exploitation or Abuse (SHEA) skal du straks rapportere til SHEA Safeguarding Focal person på +45 2189 3911 eller via complaints@ms.dk.  
 8. Bidrage ærligt til evt. undersøgelse, hvis Global Contact eller ActionAid foretager den ifm. brud på Code of Conduct. 

At føle kærlighed eller være kærlig under en rejse med Global Contact kan også ske. Denne Code of Conduct har ikke til formål at forhindre det, men understreger vigtigheden af at: 

 • Tage det evt. magtforhold mellem partnerne i betragtning og sikre, at der ikke opstår en situation med udgangspunkt i ulig magtbalancer; dette bliver betragtet som et magtmisbrug. 
 • Hente tydeligt samtykke ved samleje og sikre, at alle parter er bevidste om muligheden for at sige fra. 

Overtrædelse af Code of Conduct vil kunne medføre øjeblikkelig bortvisning fra opholdet for egen regning og uden refusion. 
 


5. DUTY OF CARE - Vores omsorgspligt

Global Contact ønsker at støtte og vejlede dig, som gerne vil i praktik, arbejde frivilligt, på højskole eller på studietur til udlandet. Global Contact ønsker at understøtte et godt samarbejde med rejsende og lokale partnere.  

Det primære formål er at skabe de bedst mulige rammer for opholdet. 

Som en del af forberedelsen inden afrejse, skal du deltage i Global Contacts obligatoriske introkursus, der vil tydeliggøre dit eget ansvar for faglige, praktiske og sikkerhedsmæssige udfordringer, som kan opstå i forbindelse med rejsen. 

Ved uforudsete hændelser under opholdet: 

 • Vil Global Contact, i samarbejde med vores lokale partnere, i den udstrækning det er praktisk muligt, støtte og vejlede dig.
 • Det vil imidlertid være dig, myndigheder (danske og/eller udenlandske) og dit forsikringsselskab, der har ansvaret for håndteringen af situationer, der måtte opstå som følge af uforudsete hændelser. 

Dit ansvar og forpligtigelser:

 • Som rejsende med Global Contact er det dit eget ansvar for at forberede dig fagligt og praktisk i forhold til opholdet. 
 • Du skal forholde dig aktivt til de anbefalinger du får fra Global Contact, f.eks. i forhold til opholdstilladelser (ansøgning af visum), tegning af relevante forsikringer mv. 
 • Du er til enhver tid ansvarlig for din egen sikkerhed. Dette indebærer, at det er dit eget ansvar at beslutte og gennemføre dit ophold eller sige fra med hensyn til eget helbred og sikkerhedssituation under rejsen og opholdet. Ligeledes er det dit ansvar at forberede dig på at kunne håndtere hændelser under opholdet. 
 • Du er, uagtet vores anbefalinger, selv ansvarlig for at have kendskab til de tiltag, der er nødvendige for at forberede dig bedst muligt til din rejse, samt gøre dig bekendt med de risici og eventuelle farer, der er forbundet med opholdet. 
 • Du skal orientere dig i Udenrigsministeriets Rejsevejledning og anbefalinger fra Udenrigsministeriets Borgerservice
 • Du er forpligtet til løbende at oplyse Global Contact om ændrede lokale eller egne forhold, som har eller kan have betydelig indflydelse på din sikkerhed under opholdet. 
 • Du er forpligtet til at tilmelde dig Udenrigsministeriets Danskerliste for at blive orienteret om eventuelle krisesituationer. Du skal tage anbefalinger fra danske myndigheder alvorligt og må ikke blot ignorere disse. 
 • Evt. evakuering er mod egenbetaling, og det er frivilligt, om du ønsker at tage imod tilbuddet.

Global Contact’s kommunikation med dig i forbindelse med dit ophold er udtryk for, at Global Contact ønsker at støtte og vejlede dig i forbindelse med planlægningen af dit ophold. Global Contact’s kommunikation er således ikke udtryk for, at Global Contact påtager sig et særligt ansvar for, at du er beskyttet mod de risici/farer, der vil kunne være forbundet med at gennemføre praktik- eller højskoleophold, frivilligt arbejde, eller studietur til udlandet. 

 


6. Betaling

Generelt: 

 • Overblik over hvad dine penge går til samt opholdets pris og indhold fremgår af beskrivelsen på hjemmesiden det enkelte ophold. 
 • For at rejse med Global Contact skal du være medlem af Mellemfolkeligt Samvirke. Du kan melde dig ind i forbindelse med din tilmelding. Prisen er 30 kr. pr. måned og du kan, hvis du ønsker det, melde dig ud, når du er hjemme igen.  
 • Du støtter desuden Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde med en donation. Det præcise beløb står under hvert ophold. Ved betaling opnås retten til et skattefradrag. Global Contact sørger for at indberette dette til Skat på dine vegne. 
 • Global Contact er en nonprofitorganisation og overskuddet går til Mellemfolkeligt Samvirkes udviklingsarbejde i det Globale Syd. 

Særligt for studieture: 

 • Opholdets pris og indhold fremgår af aftalen mellem Global Contact og gruppeansvarlig, eller i beskrivelsen af opholdet på Global Contacts hjemmeside, hvis dette er aftalt. 
 • Evt. depositum betales efter nærmere aftale ved tilmelding af gruppen. 
 • Samlet betaling for opholdet opkræves på faktura til den gruppeansvarlige ca. 5 uger før afrejse med syv dages betalingsfrist. 

Særligt for frivilligt arbejde: 

 • Opholdets pris og indhold fremgår af beskrivelsen på det enkelte ophold på Global Contacts hjemmeside 
 • Bemærk at priserne på flybilletter kan variere og derfor er prisen på hjemmesiden vejledende. Vi forbeholder os derfor retten til at opkræve et ekstra gebyr svarende til differencen mellem den pris, der fremgår af hjemmesiden og den aktuelle pris på flybilletter som vi får fra Jysk Rejsebureau. 
 • Depositum på 5.000 kr. betales ved tilmelding. 
 • Restbeløbet opkræves via mail ca. 5 uger før afrejse med syv dages betalingsfrist.  

Særligt for praktik:

 • Opholdets pris og indhold fremgår af beskrivelsen på det enkelte ophold på Global Contacts hjemmeside. 
 • Der kan opstå situationer, der medfører uforudsete prisstigninger ifm. praktikopholdet. I disse tilfælde vil du blive kontaktet af Global Contact. Hvis du ikke ønsker at købe opholdet til den nye pris, får du depositummet tilbage. 
 • Depositum på 5.000 kr. betales ved tilmelding.
 • Restbeløbet opkræves via mail ca. 6 uger før afrejse med syv dages betalingsfrist. 

 


7. Forsikring

Alle deltagere skal være dækket af en rejseforsikring, der dækker udgifter ved ulykke, død, behandling af sygdom og hjemtransport. Det er dit ansvar at sikre dig, at forsikringen har den nødvendige dækning. 

 • Hvis egen rejseforsikring ikke haves, kan Gouda rejseforsikring tilkøbes via Jysk Rejsebureau i forbindelse med bestilling af dine flybilletter. Gouda rejseforsikring kan kontaktes 24/7 

Vi anbefaler også at du tilkøber en Gouda afbestillingsforsikring i forbindelse med bestilling af dine flybilletter - så er flybilletterne dækket, hvis du op til afrejse alligevel ikke kan komme af sted. Afbestillingsforsikringen gælder fra købstidspunkt til afrejsedag. 

Særligt for praktik:

 • Ved praktikophold i udlandet skal du være særlig opmærksom på, at du også skal være dækket af en ulykkes - og ansvarsforsikring. Ulykkesforsikringen dækker, hvis du selv kommer til skade, ansvarsforsikringen dækker, hvis du forvolder skade på en anden person eller ting, der tilhører andre. 

 


8. Afbudsregler

Bliver du forhindret i at deltage i tilmeldte ophold, skal dette meddeles på skrift hurtigst muligt til Global Contact. Kommer du for sent til flyafgang annulleres rejsen, og der vil ikke være tilbagebetaling af rejsens pris. 

Ved afbud gælder følgende regler (pr. person): 

 • Modtager vi det skriftlige afbud mere end 30 dage før aftalte afrejsedag, tilbagebetaler vi det indbetalte beløb minus 2.500 kr. samt evt. allerede afholdte udgifter til fx flybillet, administration til partner mm. 
 • Modtager vi det skriftlige afbud mindre end 30 dage før aftalte afrejsedag, tilbagebetaler vi det indbetalte beløb minus 5.000 kr. samt evt. allerede afholdte udgifter til fx flybillet, administration til partner mm. 

Særligt for praktik:

Ved afbud på praktikophold gælder andre deadlines, da praktikopholdet skal planlægges i bedre tid. Derfor gælder følgende regler (pr. person): 

 • Modtager vi det skriftlige afbud mere end 60 dage før aftalte afrejsedag, tilbagebetaler vi halvdelen af depositummet minus evt. allerede afholdte udgifter til fx flybillet, administration til partner mm. 
 • Modtager vi det skriftlige afbud mindre end 60 dage før aftalte afrejsedag, tilbagebetaler vi det indbetalte beløb minus hele depositummet samt evt. allerede afholdte udgifter til fx flybillet, administration til partner mm. 

Bemærk at en del af Global Contacts placeringer ligger i lande, hvor Udenrigsministeriets rejsevejledning opfordrer rejsende til særlig agtpågivenhed. Hvis Udenrigsministeriet ”fraråder al indrejse” vil Global Contact tilbyde et alternativ eller fuldt refundere det indbetalte beløb. Hvis Udenrigsministeriet ”fraråder al unødig indrejse” vil Global Contact til enhver tid vurdere den lokale sikkerhedssituation og forbeholder sig retten til at tilbyde et alternativ. Anser Global Contact dit ophold for sikkert, og dækker din rejseforsikring stadig, er Udenrigsministeriet rangering ”fraråder al unødig indrejse” ikke gyldig aflysningsgrund.” 

 


9. Aflysning

 • Hvis Global Contact ikke kan bekræfte dit ophold, får du dit depositum tilbage.
 • Global Contact forbeholder sig retten til ikke at oprette et givent ophold, hvis der ikke er tilstrækkelige tilmeldinger til opholdet. 
 • Eventuel aflysning meddeles senest en måned før afrejse.  
 • Opholdene kan aflyses af Global Contact eller partnerorganisationen under henvisning til lokale forhold.  
 • I tilfælde af at Udenrigsministeriet 'fraråder al indrejse' til den valgte destination vil opholdet blive aflyst.  
 • Ved aflysning, er Global Contact forpligtet til omgående at underrette deltagerne og så vidt muligt tilbyde et tilsvarende ophold. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, tilbagebetales det allerede indbetalte beløb (det gælder dog ikke en evt. præmie for afbestillingsforsikring, da denne dækning er en særskilt aftale). Der udbetales ingen godtgørelse. 
 • I tilfælde af, at du vælger at afbryde opholdet før tid, kan du ikke få refusion for udgifter, der endnu ikke er afholdte. 

 


10. Klagemuligheder

 • I tilfælde af, at du oplever mangler ved dit ophold, skal du omgående kontakte Global Contact i Danmark, så vi kan afhjælpe manglen.  
 • Personlige udgifter i forbindelse med mangler dækkes kun efter forudgående aftale med Global Contact i Danmark.  
 • I tilfælde af ønske om kompensation ifm. klage skal dette modtages skriftligt senest 4 uger efter rejsens afslutning. 
 • Klager rettes til complaints@ms.dk  

 


11. Rejser under Covid-19

 • Ambassaderne følger tæt COVID-19 situationen i de lande, hvor de er. De opdaterer løbende deres COVID-19 hjemmesider med fx information om nye rejserestriktioner. 
 • Find ambassadernes COVID-19 hjemmesider her
 • For spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark henviser vi til coronasmitte  
 • Du bør tjekke, om din rejseforsikring dækker sygdom med covid-19, forsinkelser (hvis du eksempelvis sendes i isolation på rejsemålet) eller andre gener forbundet med covid-19 på rejsen.